Algemene Voorwaarden

Voor alle diensten geleverd door: Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy, gevestigd in Berg en Terblijt. KvK nummer: 14075968 gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan bij aankoop van online trainingen.

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus/online training sluit.
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
Online training: e-learning, live workshop, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke van Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy.
 2. Een inschrijving voor een online training impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen (zonder Cursist en/of Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen). De (meest) actuele voorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website(s).
 4. Zolang Cursist en/of Opdrachtgever van de diensten van Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy gebruik maakt, betekent dat dat Cursist en/of Opdrachtgever zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

 1. De opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy komen slechts tot stand, indien de aanmelding door Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy aan opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 3. Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de training(en) kunnen worden gevolgd. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.
 5. Na aanschaf van een online cursus heeft Cursist via het persoonlijk account toegang tot deze cursus voor de duur van ten minste twee maanden. Na het verstrijken van deze periode vervalt het persoonlijke account automatisch.
 6. Tijdens het bestelproces moet de Cursist  Inloggegevens opgeven. Wanneer de Cursist  Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy.
 2. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 3. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld..
 4. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW wet- en regelgeving vanuit de overheid en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de training worden gevolgd.
 2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@sport-en-voeding.nl.
 3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online training te annuleren.
 4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy zelf anders bepaalt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online- of offlinecursus van Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy tenzij aan Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 3. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
 4. Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy op geen enkele wijze. 
 5. Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen verzorgen. Bij updates van trainingen zal de Lay-out, opties en functionaliteiten in de trainingen kunnen afwijken van de originele aankoop via de website. Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Websites en Content van Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle cursusmaterialen, online cursussen, video’s, infographics en alle Content) berusten uitsluitend bij Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Het is Cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy (onderdelen van) de Website en/of Content op welke wijze en in welke vorm en met welk doel dan ook te (doen) kopiëren, downloaden, verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is Cursist slechts toegestaan om Content (al dan niet tegen betaling) voor persoonlijk gebruik te downloaden.
 3. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen

Artikel 8. Overmacht

 1. Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische storingen, die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy kan worden toegerekend.
 2. Wanneer Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy verwacht dat zij tekort zal schieten in de nakoming door overmacht, meldt zij dit onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever en/of Cursist.
 3. Indien Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

Artikel 9. Toepasselijk recht

 1.  Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy en overeenkomsten tussen Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 10. Privacy